Användarvillkor

1. Allmänt


Följande allmänna villkor utgör ett bindande avtal ("Användaravtalet") mellan Danaco, org. nr. 850721-2739 ("Mevento") å ena sidan, och användare ("Användaren") av Meventos tjänster, å andra sidan.

Danaco tillhandahåller Användaren Mevento.se (”Tjänsten”), som är en marknadsplats riktad mot säljare och köpare av underhållare, aktiviteter och utrustning för evenemang och kalas.

Användaravtalet är endast giltigt om det har ingåtts av Användare som vid avtalstillfället har fyllt 18 år och representerar ett svensk företag, samt för det fall Användaren är en juridisk person, har ingåtts av behörigt ombud för den juridiska personen.

2. Beskrivning av tjänsten


Tjänsten består av de tjänster, system, information och produkter som från tid till annan framgår av beskrivningen av Tjänsten på Meventos hemsida www.Mevento.se. Mevento åtar sig att, i enlighet med Användaravtalet och på det sätt som från tid till annan beskrivs på Meventos hemsida, ge Användaren tillgång till Tjänsten via Internet.

3. Avbrott och fel i tjänst


Mevento lämnar ingen garanti avseende Tjänstens tillgänglighet eller felfrihet. Driftavbrott, störning eller fel i Tjänsten som Användare upptäcker, skall skyndsamt meddelas till Mevento. Mevento försöker därefter åtgärda felet efter bästa förmåga. Användaren har rätt att begära ersättning på grund av driftavbrott eller fel i Tjänsten, om sådant avbrott kommit till Meventos kännedom men ej åtgärdats inom 7 arbetsdagar. Brist eller avsaknad av funktionalitet kan ej likställas driftavbrott eller fel. Ersättning för avbrott i Tjänsten kan ej överstiga den av Användare erlagda avgiften för motsvarande period som avbrott pågått.

4. Ingående av detta Användaravtal


Användaren blir bunden av detta Användaravtal när Användaren skapar ett konto på Meventos hemsida. Användaravtalet anses vara godkändt av Användaren varje gång du eller Användaren använder eller loggar in på någon app, tjänst eller webbplats som förses av Mevento. Om Du inte godkänner Användaravtalet, skall du omgående sluta använda Meventos appar, tjänster eller webbplatser samt meddela Mevento din uppsägning av Användaravtalet.

5. Registrering och behandling av personuppgifter


Mevento samlar in och behandlar personuppgifter om Användaren ("Personuppgifterna") i syfte att tillhandahålla och administrera Tjänsten samt i övrigt uppfylla sina skyldigheter enligt Användaravtalet. I den mån som krävs för att Mevento ska kunna tillhandahålla Tjänsten i enlighet med Användaravtalet, kan Mevento komma att överföra Personuppgifterna till underleverantörer och samarbetspartners. Mevento ges rätt att behandla Personuppgifterna för marknadsföring av kampanjer, erbjudanden och nya produkter eller tjänster som erbjuds inom ramen för Tjänsten.

Användaren har rätt att ta del av Personuppgifterna som Mevento har registrerat om dem och kan när som helst begära att Mevento korrigerar eller raderar felaktiga eller ofullständiga Personuppgifter. Genom att godkänna detta Användaravtal lämnar Användaren sitt samtycke till att Mevento behandlar Personuppgifterna i enlighet med vad som anges i denna punkt 5.

6. Ångerrätt


I de fall Kund är privatperson och ingått ett köp via Tjänsten, gäller regler i enlighet med distans- och hemförsäljningslagen. Ångerrätt gäller ej i del fall Kund är ett företag, förening eller bolag.

7. Lösenord och användning av Tjänsten


Användaren är ansvarig för att den användaridentitet och det/de lösenord Användaren erhåller för Tjänsten förvaras på ett betryggande sätt och oåtkomligt för tredje man. Användaren ansvarar för eventuellt obehörigt utnyttjande av Användarens användaridentitet och lösenord till Tjänsten till dess att Användaren har begärt och Mevento har spärrat viss användaridentitets åtkomst till Tjänsten. Mevento äger rätt att kontrollera användningen av Tjänsten och Användarens användande av användaridentiteter och lösenord i enlighet med detta Användaravtal.

Mevento äger rätt att samla in information och statistik om exempelvis men ej begränsat till Användarens dator, hårdvara, operativsystem, program och användarbeteende i Tjänsten. Användaren godkänner härmed att Mevento får samla in information enligt ovan. Mevento äger ej rätt att nyttja information rörande Användaren som samlats in enligt ovan i annat syfte än tillhandahållande eller förbättring av tjänsten, samt hantering av felanmälan eller supportärende. Mevento åtar sig att behandla sådan insamlad information konfidentiellt.

8. Användarens ansvar


Användaren ansvarar själv och ska bära samtliga kostnader för att Användaren har tillgång till sådan utrustning som krävs för att få åtkomst till och kunna nyttja Tjänsten till dess fulla kapacitet, innefattande men ej begränsat till Internetuppkoppling samt hårdvaru- och mjukvaruutrustning.

Användaren är ensamt och exklusivt ansvarig för all information som Användaren lägger in, bearbetar, hanterar eller lagrar med hjälp av Tjänsten. Du måste alltid hålla dina kontouppgifter aktuella, korrekta och fullständiga.

Användaren förbinder sig att endast använda Tjänsten i enlighet med Användaravtalet och Meventos vid var tid gällande instruktioner. Användaren äger inte rätt att använda Tjänsten på sätt som kan överbelasta, störa, skada, inaktivera eller försämra Tjänsten eller använda Tjänsten på något sätt som kan leda till överföring, distribution eller uppladdning av program eller material som innehåller skadlig eller olämplig kod, virus, trojanska hästar, spionprogram eller annan potentiellt skadlig information. Mevento förbehåller sig rätten att radera data som misstänks vara skadlig, utan att i förväg behöva meddela Användaren.

Användaren förbinder sig att inte använda Tjänsten för att bedriva illegal verksamhet eller för att ladda upp, publicera, e-posta eller på annat sätt behandla eller vidarebefordra information i strid med gällande lag (inklusive men ej begränsat till information som kan anses utgöra hets mot folkgrupp, barnpornografibrott, förtal, förolämpning, uppvigling, olaga våldsskingring och/eller brott mot upphovsrätten eller annan immaterialrättslig lagstiftning eller brott mot personuppgiftslagen), eller som annars kan uppfattas som hotfull, kränkande, rasistisk, trakasserande, anstötlig, vulgär och/eller oanständig eller som innebär intrång i annans privatliv. Användaren får inte heller använda Tjänsten på ett sätt som kan skada Mevento eller anseendet av Meventos varumärken. Användaren åtar sig att inte använda Meventos varumärken eller kännetecken på annat sätt än som uttryckligen medges av Mevento.

Användaren äger ej rätt att utnyttja information i Tjänsten eller utrymme på Meventos servrar för annat ändamål än utnyttjande av Tjänsten i enlighet med detta Användaravtal. Användaren ska inte i kommersiellt syfte reproducera, mångfaldiga, framställa exemplar av, sälja, återförsälja eller exploatera någon del av Tjänsten, nyttjande av Tjänsten, eller tillgång till Tjänsten.

Vid skälig misstanke hos Mevento om att Användaren brutit mot denna punkt 8, äger Mevento rätt att omedelbart säga upp Användaravtalet och stänga av Användaren från tjänsten utan att Användaren äger rätt till någon form av ersättning eller återbetalning.

9. Immateriella rättigheter


Mevento upplåter till Användaren en icke exklusiv, icke överlåtbar, världsomspännande och återkallelig rätt att i enlighet med detta Användaravtal använda Tjänsten och dess innehåll. Mevento behåller äganderätten till alla delar av Tjänsten och dess varumärken.

Användaren behåller äganderätten till allt skapat material och det resultat som uppstår till följd av användningen av Tjänsten, men ger Mevento full rätt att sprida det material och resultat som publicerats via Tjänsten i marknadsföringssyften. Mevento äger rätt att vid uppsägning av Användaravtalet radera all den information och data som av Användare lagras på Meventos servrar, utan att i förväg meddela Användare eller ägare av personuppgifter.

Användaren äger inte heller överlåta, hyra ut, låna ut, licensiera eller på annat sätt tillhandahålla hela eller delar av Tjänsten till tredje man utöver vad som uttryckligen anges i detta Användaravtal.

10. Pris och betalning


Användaren är betalningsskyldig för eventuella köp som ingås genom tjänsten och genom Användarens konto. Pris för köp presenteras alltid vid varje enskilt köptillfälle, samt aktuell prislista kan fås direkt från Mevento på begäran. Mevento förbehåller sig rätten att när som helst ensidigt ändra priserna för Tjänsten. Sådana ändringar ska gälla för samtliga köp eller faktureringsperioder som inleds efter det att Mevento informerat Användaren om prisändringarna.

Erlagd betalning för annonser och köp som ej accepteras återbetalas ej, men summan kan räknas tillgodo vid framtida annonsering. Vid Användarens uppdagande av tekniska fel som orsakar fel gällande betalning är det Användarens skyldighet att omgående meddela detta till Mevento.

Om Användaren inte betalar upplupna skulder, trots påminnelse från Mevento, ska Mevento äga rätt att omedelbart säga upp Användarens Användaravtal. Vid försenad betalning har Mevento vidare rätt till ersättning för betalningspåminnelse, inkasso- och indrivningskostnader enligt lag, samt rätt till dröjsmålsränta om 10%.

Erlagd betalning är bindande och återbetalas ej i samband med Användaravtalets upphörande eller vid ändringar i Tjänsten, oavsett orsaken till Användaravtalets upphörande och oavsett när i tiden detta sker.

11. Anspråk på grund av Användarens användning av Tjänsten


Om anspråk riktas mot Mevento eller talan förs mot Mevento på grund av Användarens användning av Tjänsten, åtar sig Användaren att hålla Mevento skadeslöst för all skada som Mevento åsamkas med anledning av sådant anspråk (inklusive men ej begränsat till kostnader på grund av förlikning eller dom). Åtagandet gäller endast under förutsättning, dels att Användaren inom skälig tid från att anspråk framförts skriftligen underrättas av Mevento om framförda anspråk eller att talan har väckts mot Mevento, dels att Användaren har fått möjlighet att godkänna eventuell förlikning eller liknande åtagande.

12. Ansvarsbegränsning


Mevento ska ej hållas ansvarigt för direkt, indirekt eller annan följdskada på person eller egendom, ekonomisk förlust eller förlust av data som kan drabba Användaren eller tredje man på grund av Tjänsten eller Användarens användning av Tjänsten. Mevento ska inte hållas ansvarigt för intrång i data eller bristande datasekretess i samband med överföringen av information via Internet vid nyttjandet av Tjänsten. Mevento kan ej heller hållas ansvarigt för fel eller förändringar i tredjepartstjänster som förmedlas genom Tjänsten.

Mevento ansvar ska vara begränsat till det ovan sagda såvida inte grov vårdslöshet eller uppsåt föreligger. Meventos ansvar enligt Användaravtalet ska under alla omständigheter alltid vara begränsat till ett belopp motsvarande ett halvt (0,5) prisbasbelopp. Krav som överstiger detta belopp kan inte av Användaren göras gällande mot Mevento. Denna begränsning ska gälla även om andra garantier eller avhjälpanden enligt detta Användaravtal inte uppfyller sitt syfte.

13. Avtalstid och Uppsägning


Detta Användaravtal träder i kraft på dagen för Användarens tecknande av Tjänsten genom registrering via Meventos hemsida. Användaravtalet gäller tillsvidare såvida det inte sägs upp av någon avtalspart.

Användare som önskar säga upp Användaravtal ska meddela Mevento detta skriftligt (E-post inkluderat). Ingen uppsägningstid.

Vid Användaravtalets upphörande kommer Mevento att avaktivera Användarens konto, vilket innebär att Användaren ej kommer kunna använda de tjänster från Mevento vilka kräver inloggning. Vid upphörande av Användaravtal kan Användare mot begäran få ut sin i Tjänsten lagrad data i form av exportfiler (i allmänt erkänt format som väljs av Mevento). Har sådan begäran ej inkommit inom tre (3) dagar efter uppsägning, äger Mevento rätt att radera Användarens data och inga fler anspråk ska kunna göras på Mevento.

Mevento förbehåller sig rätten att omedelbart säga upp Användaravtalet och/eller stänga av hela eller delar av Tjänsten (inklusive omedelbart rensa lagringsytan) för Användare som använder Tjänsten i strid med detta Användaravtal eller Meventos instruktioner, använder Tjänsten för lagring och/eller överföring av oskäligt stora datamängder eller på ett orimligt sätt jämfört med en genomsnittlig användning av Tjänsten, eller för Användare som Mevento i övrigt bedömer riskerar att allvarligt störa användningen av Tjänsten eller som uppenbarligen missbrukar Tjänsten. Vid Meventos uppsägning av Användaravtalet på grund av Användarens avtalsbrott förbehåller sig Mevento rätten att kräva ersättning från Användareer för all skada Mevento lider i anledning av avtalsbrottet.

Mevento äger vidare rätt att säga upp Användaravtalet med omedelbar verkan om Användaren försätts i konkurs, ställer in sina betalningar, träder i likvidation eller eljest kan anses vara på obestånd.

14. Force Majeure


Part är befriad från påföljd för underlåtenhet att fullgöra viss förpliktelse enligt Användaravtalet om underlåtenheten har sin grund i omständighet av det slag som anges nedan ("befriande omständighet") och omständigheten förhindrar, eller avsevärt försvårar fullgörandet i rätt tid därav och part inte kunnat råda över omständigheten. Såsom befriande omständighet ska anses bl.a. myndighets åtgärd eller underlåtenhet, nytillkommen eller ändrad lagstiftning, konflikt på arbetsmarknaden, blockad, åsknedslag, brand, översvämning, störningar i transporter, telekommunikationer eller strömförsörjning, eller för fel eller försening av leverans av varor eller tjänster av leverantör på grund av ovan angiven omständighet.

15. Meddelanden


Meddelanden enligt detta Avtal skickas av Mevento i första hand till den av Användaren angivna e-postadressen. Användaren är därför skyldig att se till att e-postadressen och övriga kontaktuppgifter alltid är korrekta och uppdaterade. Användaren ska lämna eventuella meddelanden till Mevento genom den e-postadress som anges på hemsidan för Tjänsten alternativt i för ändamålet uppsatta formulär på hemsidan för Tjänsten.

16. Ändringar av Användaravtalet


Mevento förbehåller sig rätten att när som helst ändra, lägga till eller ta bort funktioner i Tjänsten och att ensidigt ändra, göra tillägg till och på annat sätt justera villkoren i detta Användaravtal och dess bilagor. Mevento skall informera Användaren, via Tjänsten, på Meventos hemsida eller genom e-post till av Användaren angiven e-postadress, om sådana förändringar i villkoren för Användaravtalet och/eller sådana väsentliga ändringar i Tjänsten som genomförs.
För det fall Användaren inte accepterar sådan väsentlig ändring av Tjänsten eller villkoren i Användaravtalet, ska Användaren äga rätt att inom fjorton (14) dagar från det att Mevento informerade Användaren om ändringarna, säga upp Användaravtalet till omedelbart upphörande. Användare som inte har sagt upp Användaravtalet senast fjorton (14) dagar efter det att Mevento informerat om ändringarna ska anses ha accepterat ändringarna.

17. Tillämplig lag och tvister


Svensk lag ska tillämpas på detta Avtal. Eventuella tvister med anledning av detta Användaravtal eller Tjänsten ska slutligt avgöras i svensk allmän domstol.